Top
 
چشم انداز 
  • مدرسه به مثابه فرصتی برای یادگیری
  • محلی برای کشف استعدادها و پرورش آنها
  • زمینه ای برای خلاقیت و نوآوری
  • زمینه ای ایجاد همدلی، اعتماد و احترام 
  • -نهادینه کردن ارزش های معنوی و ملی
  • خلق افراد متعهد به اصول مذهبی و ملی
ماموریت:
پرورش دانش آموزان خلاق، شهروندانی موثر و ایرانیانی اخلاق مدار و خودباور
استراتژی:
  •  اهمیت به دیدگاه اولیاء و همکاران و استفاده از مدیریت مشارکتی
  •  توجه به خودانگیختگی در انجام فعالیت های یادگیری در همه عوامل مدرسه
  •  توجه به یادگیری مبتنی بر تشریک مساعی
اهداف آموزشگاه

1. تقویت تفکر پژوهش گرانه و روحیه پرسشگری

2. تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان

3. شناسایی توانمندی های دانش آموزان و برنامه ­ریزی برای بهبود کیفیت آموزشی

4. تشویق دانش آموزان و افزایش انگیزه های درونی

5. پرورش روحیه زیباشناختی و هنری

6. تقویت مهارت ها و توانایی کار کردن با گروه

7. ارتقاء کیفی برنامه ها با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد حس تعلق و مشارکت در تصمیم گیری

8. پرورش عواطف و اطلاعات ملی میهنی و حفظ محیط زیست